Medias rapportering om Försäkringskassan

Medias rapportering om Försäkringskassan har inte bidragit till en ökad förståelse hos allmänheten om myndighetens verksamhet och det regelverk som rör socialförsäkringen, under perioden år 2003-2012. Detta enligt en studie genomförd av två forskare på Malmös Högskola, på uppdrag av Försäkringskassan. Det förefaller som om man från Försäkringskassans sida inte riktigt har förstått att medias syfte med att skriva om myndigheten knappast kan vara att informera om regelverket, då det ansvaret bör vila på Försäkringskassan själv? Istället är ju medias roll att kritiskt granska myndighetens handläggning av diverse fall, där enskilda har blivit illa bemötta och/eller blivit ifrågasatta på felaktiga grunder när de har ansökt om ersättning. Så vems fel är det om medias rapportering inte ökar förståelsen? Som författaren, och samhällskritikern, Gertrud Larsson, har uttryckt det i sin pjäs, Den flygande handläggaren: – ”Vad hände med myndigheten som en gång ville oss alla så väl?” För min del verkar det som om Försäkringskassan har en något ambivalent inställning till media. Å ena sidan tycks generaldirektör, Dan Eliasson, anse att det är fullt legitimt att begagna sig av media för att uttrycka sin avsky för vissa folkvalda politiker, å andra sidan ser man ogärna att Försäkringskassan figurerar i pressen. Kan det vara som så att den bild som generaldirektören vill förmedla i Försäkringskassans vision där ”människor känner trygghet om livet tar en ny vändning”, tenderar att förbli en pappersprodukt när nya ömmande fall avslöjas i tidningarna? Oavsett orsak är frågan inte mer komplicerad än att man skiljer på vad som kommer först; hönan eller ägget? Det ligger ju i sakens natur att det är först när något har gått snett i ett ärende som det uppstår ett intresse från allmänheten att få ta del av omständigheterna i media, vilket helt är i linje med den tredje statsmaktens uppdrag att offentliggöra allehanda felaktigheter och orättvisor i samhället. Inte kan väl media hållas ansvariga för bristfällig handläggning? Dessutom finns det ju uppenbara vinster för den enskilde med att dennes ärende offentliggörs i media, då det ofta leder till att Försäkringskassan ändrar sina tidigare beslut, och ibland till och med ber om ursäkt för vad som har hänt! Det hade kanske varit att föredra om det hade blivit rätt från början, utan påtryckningar från media? Jag hoppas bara att denna frihet som vi åtnjuter i Sverige att få lov att uttrycka våra åsikter i media inte bara gäller generaldirektörer, utan även att det är ok för den enskilde medarbetaren att få lov att göra sin röst hörd ibland? Anställdas rätt att lämna uppgifter till media är ju grundlagsskyddad, jämte det förbud mot efterforskning som arbetsgivare inom stat eller kommun måste beakta. I ljuset av det ställer jag mig tveksam till varför myndigheten på sin hemsida den 13 februari 2014 bemödar sig med att kommentera de påståenden som en medarbetare, som kallar sig för Monika, framfört på webben år 2008? I kommentaren skriver myndigheten att de har gjort flera försök att komma i kontakt med personen i fråga. Ett sådant agerande, menar jag på, kan strida mot efterforskningsförbudet. Med detta sagt så vill jag tillägga att det Monika påstår ter sig tämligen osannolikt för alla som läser inlägget. Jag har därför svårt att se på vilket sätt det gynnar myndigheten att kommentera påståendena nu? Även här uppvisar dock myndigheten en vissa ambivalens när man i kommentarer tillägger att om det Monika påstår är sant så leder ett sådant förfarande till stränga disciplinära påföljder för personalen, vilket får mig att undra om det ligger en hund begraven ändå? Mitt tips till Försäkringskassan är att ledningen bör fortsätta att fokusera på införandet av effektiva åtgärder såsom t.ex. antikrångelkatalogen, eller hur kundtjänst kan bli bättre på att svara i telefon inom en rimlig tid! Sluta upp med att gå ut i media och gör en pudel var gång det stormar, för det om något urholkar allmänhetens förtroende för myndigheten. Källor; https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/kommentarer_press/kommentar_till_bloggpost http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2014/mediebilden_om_forsakringskassan_paverkar_allmanhetens_forstaelse_av_regelverket