Lathund vid ansökan om rätt till sjukersättning

Vad det gäller möjligheten att få rätt till sjukersättning i Sverige måste två kriterier vara uppfyllda. Dels måste den försäkrade kunna visa att denne är medicinskt färdigbehandlad inom vården avseende sin fysiska och/eller psykisk ohälsa, och dels ska den försäkrade kunna påvisa att denne är för sjuk för att ens kunna klara av ett väl anpassat arbete för personer med funktionshinder, såsom på Samhall eller inom den skyddade sektorn. Det första kravet uppfylls genom att den försäkrade, via ett läkarutlåtande, kan visa på att alla medicinska rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, det vill säga att hen har genomgått smärtrehabilitering, och terapi under ett antal månaders tid, att olika typer av läkemedelsbehandlingar har provats utan tillfredsställande resultat, samt att inga nya behandlingar planeras inom vården. Det andra kriteriet bevisas bäst genom att den försäkrade genomgår en arbetsförmågeutredning hos Arbetsförmedlingen, antingen i form av ett par intervjuer och eventuell lättare testning hos en arbetsterapeut hos myndigheten, och/eller ett försök till arbetsprövning i en lämplig sysselsättning om ett par timmars tid per vecka i minst sex veckors tid på en utredningsarbetsplats hos till exempel Iris Hadar eller på Samhall. Därefter bör Arbetsförmedlingen utfärda ett underlag (se Redovisning av specialinsats) är det framgår vilken insats till arbetslivsinriktad rehabilitering som den försäkrade har genomgått, vilket försök till arbetsträning/arbetsprövning som eventuellt har genomförts, under vilken perioden insatsen pågick, och vilket resultat den gav. Arbetsförmedlingen bör även fastställa omfattningen av den försäkrades arbets(o)förmåga i en särskild blanketten (se Sammanfattande dokument), där man bedömer att denne saknar arbetsförmåga i förhållande till ett väl anpassat arbete där alla arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheter kan bedömas som uttömda hos myndigheten.