Undvik avslag hos Försäkringskassan

Undvik ett avslag hos Försäkringskassan även om det alltid finns en möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut. Handläggningstiderna hos förvaltningsrätterna är långa, och under tiden står du oftast utan ersättning. Här kommer lite tips om vad du bör tänka på om du ansöker om rätt till sjukpenning, eller sjukersättning (tidigare kallat förtidspension).

Kontrollera innehållet i läkarintyget

När den försäkrade ansöker om rätt till sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan bör han eller hon tänka på att alltid kontrollera innehållet i sitt läkarintyg, eller i sitt läkarutlåtande innan det att underlaget skickas in till Försäkringskassan.

Det är därför bättre om den försäkrades läkare lämnar över läkarintyget eller läkarutlåtandet till den försäkrade istället för att det skickas in elektroniskt till Försäkringskassan. Minst häften av alla avslag om ej rätt till sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan beror på att handläggarna är missnöjda med innehållet i det medicinska underlaget.

I ärenden om rätt till sjukpenning är det bland annat viktigt att läkaren inte nöjer sig med att kopiera texten från det gamla läkarintyget för att sedan bara ändra på datumen. Försäkringskassan behöver få nya uppgifter i läkarintygen om hur den försäkrade mår och vilka aktivitetsbegränsningar som han eller hon har i förhållande till arbete, för att kunna fatta ett positivt beslut om rätt till ersättning. Även om den försäkrades tillstånd i princip är detsamma är det viktigt att läkaren ger en god beskrivning av den försäkrades nuvarande status, samt en förklaring till varför den försäkrade är i behov av fortsatt sjukskrivning.

Om läkaren skriver något i läkarintygen som kan ge Försäkringskassan en anledning till att fatta ett beslut om avslag, är det viktigt att den försäkrade pratar med sin läkare om det när han eller hon får läkarintyget i sin hand, så att läkaren kan ändra på texten innan det att den försäkrade skickar in läkarintyget till Försäkringskassan.

Skicka läkarintyget direkt till handläggaren

Den försäkrade har alltid rätt att mejla sitt läkarintyg direkt till handläggaren. Handläggarna på Försäkringskassan har en skyldighet att ta emot ett läkarintyg via mejl då de själva kan skicka det för inskanning till Försäkringskassans inläsningscentral. Deras mejladresser är vanligtvis förnamn.efternamn@forsakringskassan.se. Det går bra att ringa till handläggaren för att be om dennes mejladress, eller till Försäkringskassans kundtjänst och uppge växeln vid tonvalet för att få hjälp med att kontrollera stavningen på handläggarens mejladress. Handläggarna på Försäkringskassan skall besvara den försäkrades mejl senast under nästkommande arbetsdag.

Den försäkrade är alltid välkommen att ringa till mig och stämma av innehållet i det senaste läkarintyget om han eller hon är osäker på om det som läkaren skrivit är tillräckligt bra för att den försäkrade skall få rätt till sjukpenning. Jag tar givetvis ingenting betalt för att ge råd om innehållet i läkarintyget.

Anledningar till beslut om avslag

Vad det gäller rätt till sjukersättning är det vanligt att Försäkringskassan fattar ett beslut om avslag på grund av två anledningar. Oftast beror det att läkaren skriver för lite i läkarutlåtandet om den försäkrades begränsningar, eller att läkaren skriver saker i det som talar mot rätt till sjukersättning.

För att få rätt till sjukersättning krävs det att läkaren intygar att den försäkrades förmåga att arbeta är nedsatt med minst 25, 50, 75 eller 100 procent på grund av sjukdom i förhållande till alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten, inklusive anpassade arbeten för personer med en funktionsnedsättning. Det är också viktigt att läkaren skriver att den försäkrade inte kommer att kunna återfå en arbetsförmåga inom överskådlig tid, då alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda.

Vidare bör läkaren tänka på att även om den försäkrade lider av fysiska besvär kan det även påverka försäkrades psykiska förmågor som att kunna koncentrera sig, att fokusera uppmärksamheten över tid, och att vara mentalt uthållig. Det är särskilt viktigt att läkaren skriver om det om den försäkrade lider av ett mångårigt smärttillstånd där både kropp och själ påverkas. Förutom att Försäkringskassan baseras sina beslut om avslag på grund av vad som står/inte står i läkarutlåtandet i ärenden om rätt till sjukersättning, finns det även en risk för avslag om den försäkrade uppger något vid telefonutredningen med Försäkringskassan som handläggaren sedan kan använda som skäl för avslag.

Det kan till exempel vara att den försäkrade uppger till handläggaren att denne har en aktiv fritid, eller att den försäkrade väntar på nya/fler insatser inom vården. Då kan handläggaren uppfatta det som att läkaren har gjort en felaktig bedömning om den försäkrades svårigheter att arbeta, eller att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda ännu, vilket talar mot rätt till sjukersättning. Det är därför viktigt att den försäkrade tänker igenom på förhand vad han eller hon vill ska komma fram i en telefonutredning med Försäkringskassan om sina svårigheter att arbeta för att kunna få rätt till sjukersättning.

Anlita mig som ombud

Jag har arbetat som ombud i ca tio års tid nu, och i min verksamhet hjälper jag allt fler med att ansöka om rätt till sjukersättning eller sjukpenning hos Försäkringskassan. Detta då chanserna för att få rätt till ersättning är som störst under ansökningsförfarandet. När jag bistår den försäkrade som ombud i ett ärende ingår det bland annat i mitt fasta arvode att jag gör en kvalitetskontroll av innehållet i det aktuella läkarintyget eller av läkarutlåtandet, samt att jag med den försäkrades samtycke kompletterar det med den behandlande läkaren innan underlaget skickas in till Försäkringskassan.

Jag hjälper även den försäkrade med att besvara Försäkringskassans frågor i telefonutredningen så att all information som är viktig i sammanhanget också kommer fram vid handläggningen av ärendet. Om läkarintyget eller läkarutlåtandet är komplett från början, samt att telefonutredningen går bra, finns det ingen anledning för Försäkringskassan att fatta ett beslut om avslag. Genom att arbeta i förebyggande syfte behöver den försäkrade inte genomgå den känslomässiga belastningen som det innebär att överklaga Försäkringskassans beslut.

Kontakta mig för stöd

Kontakta gärna mig om du vill att jag ska hjälpa dig med att ansöka om rätt till sjukpenning eller sjukersättning. Även om Försäkringskassan har fattat ett beslut om avslag i ett tidigare ärende har du alltid rätt att ansöka om rätt till sjukpenning, eller sjukersättning på nytt.

Med varma hälsningar,

Marie-Louise Aijkens

overklaga@outlook.com