Godtycke och misskund hos Försäkringskassan

Först och främst vill jag passa på att tacka alla fantastiska kunder jag har haft kontakt med under det gångna året! Tack för att ni har orkat att kämpa med mig mot dessa hårdnackade och stundom inhumana myndigheter! Jag kan bara med den allra största ödmjukheten hoppas på att få fortsätta mitt arbete med att slåss för rätt och rättvisa, och då med nya kunder vid mina sida!

I och med att jag nu har verksam jurist med egen byrå under större delen av det gångna året har jag samlat på mig en hel del erfarenheter som jag nu vill dela med mig av. För det första har jag upprörts många gånger under 2014 över hur godtyckligt, oförutsägbart och rättslöst Försäkringskassan handlägger många av sina ärenden. Detta har framförallt varit uppenbart i ärenden som rör sjukersättning och underhållstöd, där jag tillsammans med kunden kan uppleva att oavsett vilka nya uppgifter som vi inkommer med, ändrar inte Försäkringskassan inställning. Istället fortsätter man in absurdum att hänvisa till sina autotexter, som grund för avslag, med det stående tillägget om att är man inte nöjd kan man överklaga. Exempel på dessa autotexter är att den försäkrade inte har brutit familjesambandet och lever under familjeliknande förhållande, eller att alla rehabiliteringsmöjligheter, och/eller alla arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda.

Dessa grunder för avslag menar jag saknar förankring i lagtext, förarbeten och praxis, och härrör från myndighetens interna regelverk, som uppenbarligen anses gå före vedertagna rättskällor. Lite enkelt uttryckt verkar det som om handläggarna på myndigheten sitter med skygglapparna på och vägrar att höja blicken och ta till sig ny information?

Detta kan bero på rädsla att gå mot strömmen eller på ren okunskap, men oavsett det så drabbar den enskilde hårt då denne förvisas att gå vidare till Förvaltningsdomstol, JO, eller till och med Tingsrätten (se skadestånd) för att få rätt i sak!

Jag har sett ärenden där handläggaren inte inväntat den interna postgången, utan gått vidare till beslut trots att handlingarna är inlämnade i rätt tid, ärenden där man inom en del på Försäkringskassan efter utredning och komplettering kommer fram till att den försäkrade är ensamstående, och därmed har rätt till underhållsstöd och bostadsbidrag, medan man på en annan enhet beslutar om tvärtom, baserat på samma uppgifter!

Vidare så har jag sett ärenden där handläggare helt bortser från Arbetsförmedlingens bedömningar om den försäkrades arbetsförmåga, eller ärenden där en handläggare har sparat sig lite tid och besvär genom att kopiera in ett yttrande från en försäkringsmedicinsk rådgivare som rör ett annat ärendeslag, in i sitt ärende som handlar om en helt annan typ av förmån, och därefter fattat beslut om avslag. Detta med sin enhetschefs goda minne.

Alla dessa exempel som jag återger här samt många fler tokigheter finns noggrant dokumenterade, och jag skulle välkomna att någon på ledningsnivå skulle visa ett intresse av att veta mer om det som jag anser är direkta felaktigheter? Under tiden fortsätter jag med mitt nya kvällsnöje som består i att fylla i formuläret på Jo: s hemsida…

Vad det gäller just rätten till underhållsstöd vill jag även inflika att jag ibland inte har kunnat att låta bli att fundera över om det finns en koppling mellan moral/värderingar hos respektive handläggare, och detta öppet ifrågasättande av ensamstående mödrar, som har barn med en man, utan att för den delen bo ihop med vederbörande?

Jag har också sett att det förekommer att familjeförmåner dras in, och till och med krävs åter, enbart på grundval av ett anonymt tips!

Denna underlåtenhet att utreda, informera, bedöma varje ärende för sig och fatta beslut på laga grund är oacceptabel, med tanke på de konsekvenser som det medför för den försäkrade! Det är inte alla som har kraft nog att fortsätta att hävda sin rätt, och det är absolut inte alla som har råd att anlita ett ombud för att föra deras talan, när dem samtidigt förlorar möjligheten att försörja sig och sin familj på grund av Försäkringskassans beslut. Dessutom måste man vara frisk nog för att orka kämpa, oavsett hur sjuk man än är.

Till det bör läggas att vad det gäller sjukförmåner kan inte enbart Försäkringskassan klandras för att många står utan ersättning. Det åligger läkarkåren att axla sitt ansvar för att se till att den läkare som bedömer att en patient har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, också utfärdar ett läkarintyg och/eller ett utlåtanden av god kvalitet!

Det är också viktigt att läkaren fullföljer sitt åtagande, och inkommer med kompletteringar om myndigheten ifrågasätter innehållet i de medicinska underlagen, trots att det merarbete denna administration förorsakar läkaren kan uppfattas som belastande. Alternativet är ju annars att patienten/den försäkrade bestraffas av Försäkringskassan genom att nekas ersättning, på grund av ett bristfälligt underlag.

Vad det gäller andra myndighetskontakter vill jag passa på skriva ett par rader om Transportstyrelsen. Jag har under året haft nöjet att hjälpa ett flertal medborgare med att återfå sina körkort efter indragning, och här är min upplevelse av myndigheten en annan.

Visserligen kan Transporstyrelsen vara tämligen hårda i sina bedömningar om körkortsingripanden men det finns en kompetens, en förutsägbarhet och en ofta mycket snabb handläggningsprocess, som jag anser är av godo vid myndighetsutövning mot enskild. Precis som i fallet med Försäkringskassan så finns det handböcker tillgängliga att läsa för att på så vis kunna bedöma vad utfallet ska bli i olika typer av ärenden, men skillnaden är att den interna praxisen inte lämnar samma utrymme för tolkning hos utredaren, och handläggningen av ärenden sker transparant och effektivt.

På så vis finns det också som ombud en reell chans att hjälpa min kund på ett konstruktivt sätt, utan att förvecklingar, oklarheter och andra komplikationer uppstår i samband med myndighetskontakten.

I ljuset av detta kan man fråga sig vad den politiska agendan är med att å ena sidan möjliggöra ett snabbt, enkelt och billigt system för handläggningen av körkortsärenden, samtidigt som man gör tvärtom vad det gäller vissa förmåner hos Försäkringskassan? Även där finns det förmåner som handläggs på ett okomplicerat sätt som till exempel tillfällig föräldrapenning.

Är det på grund av det i det ena fallet handlar om människor som arbetar, och på så vis bidrar till samhället, medan det i det andra fallet handlar om människor som är förhindrade att dra sitt strå till stacken? Är det åter igen ett tecken på att vi numer är indelade i två lag, det vill säga, de närande och de tärande, där den senare gruppen kan anses ha sig själv att skylla för sin oförmåga att delta i arbetslivet? Jag som person ställer mig inte bakom sådana värderingar, men det är lätt att bli cynisk när man ser hur de försäkrade behandlas ibland.

Hur som helst hoppas jag nu på ett bättre år 2015! Ett år med reformer i rätt riktning där man hjälper människor som är sjuka, istället för att stjälpa dem! Där man med hjälp av ökade anslag kan korta handläggningstiderna i domstolarna, och där fler människor kan få rätt i sak redan i samband med omprövning!

Med önskan om ett Gott Nytt År!

Marie-Louise Aijkens